VINI LESPRI SEN (tradiksyon chante laten "Veni Creator")

Vini Lespri Sen (Veni Creator-laten)

 

Vini don Lespri Sen Ou ki kreye n

Vini vizite anndan kè nou

Se oumenm ki fè nou ka vin pitit Bondye

Konble  kè nou ak lavi ki sot nan Bondye

 

Ou se renmen ki soti nan Bondye

Dousè Bondye k ap konsole nou

Kado Bondye ak chalè pou chofe kè nou

Fontèn lavi a avèk sous bon santiman

 

Ou bay moun kado ki pote sèt (7) non

Ou se finès nan travay Bondye

Ou se pwomès Papa Bondye limenm fè nou

Ou met nan bouch nou bon pawòl pou nou di

 

Limen limyè ou nan tout manm nou yo

Vide anpil renmen nan kè nou

E nan kò nou, tout kote ou wè k an feblès

Fè yo vin fò avèk fòs pisans ou an

 

Repouse lènmi nou an al byen lwen

E fè nou jwi kalmi nan kè nou

Si ou devan, fè se ou nou toujou ap suiv

Pou nou kapab evite tout vye nuizans

 

Klere nou ak limyè w la pou n rive

Renmen Papa ak Pitit la tou

Ni oumenm, Lespri Sen, Ou ki lespri tou de

Fè n rive viv ak fòs renmen w lan toutbon

 

Lwanj pou ou, Papa Bondye, Granmèt nou

Lwanj pou Jezikri sovè nou an

Ki te leve byen vivan sot anba lanmò

Lwanj toujou pou Lespri Sen, fòs renmen an.

 

Amen!

Kite yon repons