Diskou nouvo Prezidan AKA

Diskou enstalasyon nouvo Prezidan KAd la,

Akademisyen Pierre-André PIERRE

 

Onè respè Prezidan Akademisyen Jean Pauris JEAN BAPTISTE ak tout manm KAd k ap soti a;

Onè respè Madam Luna GOURGUE, Sekretè Egzikitif Akademi Kreyòl Ayisyen an;

Onè respè Mesyedam reprezantan UNESCO, Ministè Edikasyon Nasyonal, Ministè Lakilti…

Onè respè tout anplwaye AKA ! Tout envite ! Tout manm laprès!

Jodi a, mwen koube mwen byen ba pou mwen salye kokennchenn travay KAd ki prale a. M ap salye yon fason espesyal, Prezidan Jean Pauris JEAN BAPTISTE, yon potorik gason ki pa janm fatige sèvi peyi li. Mwen konnen kijan sa difisil pou evolye nan yon peyi tankou Ayiti kote dosye kiltirèl yo, dosye lang, se pwoblèm ki konplèks anpil. Se dosye ki mande anpil sanfwa ak entèlijans pou abòde yo. Malgre tout difikilte nou konnen yo, ansyen KAd la te rive poze anpil aksyon, sa ki montre peyi Ayiti gen anpil moun li ka konte sou yo toujou.

Nan kad eleksyon ki te fèt nan dat 16 desanm 2018 la nan komin Mibalè pandan 4èm Asanble òdinè AKA pou renouvle KAd la, mwen menm, Akademisyen Pierre-André PIERRE, pifò nan Akademisyen yo te rive plase konfyans yo nan mwen pou mwen okipe fonksyon Prezidan Konsèy Akademisyen Akademi an. Se yon jès ki make mwen anpil. Mwen pwofite okazyon sa pou mwen remèsye nou tout Akademisyen ki te vote nou vo KAd la. Men, ranplase Akademisyen Jean Pauris JEAN BAPTISTE se pa yon egzèsis ki fasil lè mwen konnen nivo angajman li pou te pèmèt AKA rive enpoze li nan sosyete ayisyen an. Se pou sa, mwen tou anonse devan je tout moun : pòt la rete louvri pou resevwa tout kalite konsèy pou kenbe enstitisyon an djanm e pèmèt li ale  pi lwen nan ranpli misyon Lalwa ak konstitisyon anfikse.

Mwen pwomèt tout moun, mwen pral mache pazapa yon fason pou ansanm, nou rive ateri ak tout sa nou genyen kòm vizyon ki se mete an aplikasyon gwo desizyon ki te pran pandan 4 dènye lane yo. Toujou sonje sa : travay AKA se yon travay ekip. Se pou sa, mwen envite tout Akademisyen yo kenbe men ak mwen, tout anplwaye AKA, tout jounalis, tout sitwayen ayisyen, rejwenn mwen pou nou vanse ansanm, kòtakòt paske pou kò mwen, mwen pap ka fè anyen. Se nan tètkole pou nou vanse. Mwen swete jwenn kolaborasyon tout moun.

Mwen pa vle pote yon mesaj manchlong.  Mwen vle raple nou, se konesans ki mennen sou wout pwogrè. Men, kijan ka gen konesans si popilasyon ayisyen an pa rive konprann sa k ap di nan non li? Kijan ap fè gen pwogrè sosyal si konesans k ap sikile yo pa tonbe daplon ak imajinè kolektif la? Akademi Kreyòl Ayisyen an gen gwo defi k ap tann li toujou. E mwen kwè nan kolaborasyon tout Akademisyen yo, Anplwaye yo, divès patnè AKA yo, n ap rive leve defi defi yo. Se pou tout sèvis rive jwenn popilasyon ayisyen an nan lang li konprann nan, ki se kreyòl. Se yon gwo defi, nou ka leve li ansanm si nou travay nan tèt kole. Akademi Kreyòl Ayisyen an se rezilta anpil goumen. Se yon byen kolektif nou dwe travay pou nou pwoteje.

Mèsi anpil !!!

Kite yon repons