Senpozyòm 2019 Lang Kreyòl ak Kilti Ayisyen

 

 

Senpozyòm 2019: Lang Kreyòl ak Kilti Ayisyen  (2019 Symposium on Haitian Creole Language & Culture)

October 25-26, 2019, Brooklyn College, The City University of New York

Maurice Sixto: Odyansè ki derimen koze serye  (Maurice Sixto: Telling Haitian Stories with Humor)


***

Maurice Sixto foure bouch nan tout koze peyi l

Se on obligasyon patriyotik pou nou di on mo sou kriz k ap minen Pèp Ayisyen depi dikdantan, men ki anvlimen jounen jodi a.

Premye Janvye 1804, zansèt yo te rive soti anba bòt kolon franse pou Ayiti te lib endepandan. Men batay la pa t fini. Pèp Ayisyen te oblije kontinye goumen pou egalite. E se menm batay sa a k ap kontinye 215 lane apre. Madanm nan tèks Moris Siksto Lapriyyè devan Katedral la di sa klè: “Nòtredam ou gen de tete: youn dous, youn anmè. Dous la nan djòl Ozval, Kal, tout moun sa yo, depi twò lontan, se anmè a k nan djòl nou. Ban nou fè on ti kou tou. Se pitit nou ye.” Si peyi a lòk, jan pawòl modèn lan pati a, se pa pèp ki lakòz, se pa pèp ki lotè. Si peyi a kraze se pa fòt pèp, se pa pèp ki lakòz, se pa pèp ki lotè. Okontrè, pèp la bezwen peyi l mache pou l pa blije manje asye, manje mang maten midi e swa, pou l pa blije rete nan tete anmè, nan gou fyèl, nan metsin jalap senpman.

Depi tan lontan, pase nan epòk defen Moris Siksto rive jounen jodi a, yon bann ak yon pakèt Ayisyen konsekan toujou lite kòtakòt ak pèp la pou peyi a pran wout jistis ak egalite toutbon. Se kon sa tou manm komite ki òganize Senpozyòm sou Lang Kreyòl ak Kilti Ayisyen nan Nouyòk la kanpe ak pèp la nan batay l ap fè kont move lavi, kont dirijan malonnèt, kont sistèm esplwatasyon an. Nou kanpe ak pèp la pou nou rele: Ase!

Wi, nou kanpe ak pèp la nan lit l ap mennen pou defann dwa li. Lit l ap menmen pou l defann dwa pou li pale lang li, pou l benyen nan leve jwenn li. Dwa pou li jwenn lekòl, lopital, dlo potab, limyè. Dwa pou li pa dòmi leve manje sou fatra. Dwa pou li kreye on leta k ap travay nan enterè chak grenn Ayisyen, timoun kou granmoun. Dwa pou li bati on sistèm kote tout moun egalego toutbon vre. Dwa pou li genyen on leta nan on sistèm ki rekonèt tout moun se moun.

Nou kanpe ak pitit pèp la nan batay li jodi a pou li reklame “tè danti, on tè defen an mouri kite pou li, on tè wouze, tè fanmi nou, kote tout fanmi swe ras an ras jenerasyon an jenerasyon”, pou li pa fin depafini, pou zòt pa pase li nan rizib, pase li anba pye.

Nou kanpe ak pèp la nan batay pou lavi miyò lakay.

Nou kanpe ak pèp la ki vle mete bout nan sistèm bourik travay chwal galonnen; mete bout nan sistèm li plante zòt rekòlte. Nou kanpe ak pèp la nan batay li pou tout moun—timoun kou granmoun—jwenn pa yo lè chodyè drese. Nou kanpe ak pèp la ki di li lè li tan pou n sispann fèmen je, lè n wè “on jenn fanm k ap akouche tankou zannimo sou granchimen…koupe lonbrik timoun ak moso boutèy”. Nou kanpe ak pèp la nan rele: “Nanpwen on lopital”. Nou kanpe ak pèp la nan rele: “Vakabon sa a mare kont kòb li epi li lage moun yo ak de apse...” Nou kanpe ak pèp la k ap rele: “Gade valè timoun, gran tifi, gran tigason k ap kouri nan tout mòn toupatou, pa gen lekòl pou voye yo al chita pou di demen yo ta itil tèt yo, yo ta fè on bagay pou peyi yo…” Nou kanpe ak pèp la k ap chase move zè ki vle disparèt li. Nou kanpe ak pèp la ki deklare: “Kouyè al kay ganmèl, fòk ganmèl ka al kay kouyè… Li lè pou kwi ka kouvri kwi…”

Nou konnen se pa solisyon pwoblèm sosyo-lengwistik la sèlman pèp la bezwen pou l ekziste. Pèp la ap goumen paske li bezwen lekòl, lopital, kay, travay, dlo potab, limyè, jistis, elatriye. Pèp la ap batay paske li bezwen on leta nan yon sistèm ki pou defann dwa ak enterè tout moun. Se poutèt sa nou di nou pa ta kapab rete bèbè ap gade soufrans pèp la san nou pa di on mo. Paske kote pèp la kanpe, se la nou kanpe. Nou kanpe ak pèp la! Men n ap mande l pou l veyatif pou l pa pran panzou ak palavire nan men patatis parazit.

1 Tout sitasyon nan tèks sa a soti nan de istwa pami istwa Moris Siksto yo: Lapriyè devan Katedral ak Bòs Chaleran.


Vandredi 25 Oktòb – Friday, October 25, 2019

Woody Tanger Auditorium, Brooklyn College

 

5:00 p.m. – 6:00 p.m.

Nou kontan wè w * Welcome - Resepsyon * Reception

Louvri baryè * Conference Opening Message Max Eugene, Mèt Seremoni/Emcee Serenad Mizik * Musical Serenade

Gitaris/Chantè Prince Guetiens ak Tanbouyè Sete Deats

6:00 p.m. – 6:20 p.m.

Mesaj/Message from Brooklyn College

Nicole Hass

Office of President Michelle J. Anderson, Brooklyn College

Jean Eddy Saint Paul

CUNY Haitian Studies Institute, Brooklyn College

 

6:20 p.m.– 7:05 p.m.

Mesye dam lasosyete: Men Maurice Sixto

Ladies and Gentlemen: Here’s Maurice Sixto

Moderatè/Moderator: Jean N. Refusé, HAFECE & Espas Kreyòl

Kesyon lang nan lodyans Maurice Sixto yo

The Language Issue in Maurice Sixto’s Stories

Hugues Saint-Fort, Espas Kreyòl

 

Analiz sekansyèl de lodyans Moris Siksto: Léa Kokoye ak J’ai vengé la race

Sequential Analysis of Two Lodyans of Maurice Sixto: Léa Kokoye and J’ai vengé la race

Frenand Léger, Carleton University

 

7:05 p.m. – 7:35 p.m.

Prezantasyon prensipal/Keynote presentation

Maurice Sixto: Odyansay pou derimen koze serye nan yon pwojè etnografik

Maurice Sixto: The Use of Odyansay to Discuss Haitian Realities in an Ethnographic Project

Rozevel Jean-Baptiste, Espas Kreyòl & Medgar Evers College

 

7:35 p.m. - 8:30 p.m.

Kesyon repons * Q & A Session

 

8:30 p.m. – 8:45 p.m.

Entèpretasyon istwa Siksto / Interpretation of Sixto’s Stories

Ludovic Comeau, DePaul University


Samdi 26 Oktòb – Saturday, October 26, 2019

New Ingersoll Hall 148E, Brooklyn College

 

9:00 a.m. - 10:00 a.m.  

              Dejne, espozisyon liv, tablo ak atizana

Breakfast, Books, Arts and Crafts Exhibit

 

10:00 a.m. - 10:30 a.m.   

          Salitasyon/Greetings

Nicole B. Rosefort

New York Statewide Language RBERN @ NYU

Gertrude C. Séjour

Fondation A. Maurice Sixto, Haïti

 

10:30 a.m. - 11:45 a.m.    

         Atelye sou Kreyòl/Workshops on Haitian Creole

Ki jan pwofesè ka itilize istwa Maurice Sixto yo nan klas yo
Utilizing the Stories of Maurice Sixto in a Classroom Setting
Myriam Augustin ak Nicole B. Rosefort

Atelye sou òtograf kreyòl ak teknik tradiksyon an kreyòl
Workshop on Haitian Creole Orthography & Translation Techniques in Haitian Creole
Yves Raymond ak Lionel Legros

Jwèt timoun Ayisyen jwe / Aktivite pou timoun
Games Haitian Children Play/Children’s Activities
Marie José Bernard ak Jackie Bernard

***

12:00 p.m. - 1:00 p.m.

Ki moun Ethson Otilien ye? / Who is Ethson Otilien?

Joseph D. Chéry, SHR & Perspectives Haïtiennes

Prezantasyon prensipal/Keynote Address Ethson Otilien, Université d’État d’Haïti

Kesyon Repons Q & A Session

***

1:00 p.m. – 2:00 p.m.

Manje midi – Lunch * Espozisyon - Exhibit


Samdi 26 Oktòb – Saturday, October 26, 2019

 

Kessler Pierre © 2012

2:00 p.m. – 2:45 p.m.

Rozevel Jean-Baptiste, Mèt Seremoni/Emcee

***

Èske Leta wè timoun Moris Siksto yo nan gwo liv yo?

Children’s Rights and the Stories of Maurice Sixto

Menès Dejoie, Espas Kreyòl

***

2:45 p.m. – 4:00 p.m.

Istwa Maurice Sixto yo: Radyografi sosyete ayisyen

The Stories of Maurice Sixto: Radiography of Haitian Society

Moderatè/Moderator:

Rozevel Jean-Baptiste ak Monalisa Ferrari, NYCDOE

Moris Siksto bay tout moun lapawòl

Tolerance and Inclusion in the Stories of Maurice Sixto

Paul Fadoul, Queens College, CUNY

Fanm nan istwa Maurice Sixto yo

Women in the Stories of Maurice Sixto

Ludovic Comeau, De Paul University

 

Sa m tande, sa m wè ak sa m konprann nan pawòl Bòs Chaleran

What I hear, what I see and what I understand in the story

Bòs Chaleran Amidor Almonord, Retired Educator, NYCDOE


Samdi 26 Oktòb – Saturday, October 26, 2019

4:00 p.m. - 5:00 p.m.

Fowòm Fanm – Women’s Forum

Kessler Pierre © 2012

Ak Maurice Sixto, pawòl fanm pa janm piti!

With Maurice Sixto, women’s words are never to be taken lightly!

Jessie Cadet Legros, Sant Enfòmasyon Lè Ayisyèn

Régine Joseph, Queens College of CUNY

Jocelyn Gay, Voix & Tambours d’Haïti

Moderatè/Moderator: Marie Lily Cerat, Brooklyn College

*******

Se Prince Guetjens ki bay dwa itilize foto sa a.

5:00 p.m. – 5:45 p.m.

Pèfòmans Kiltirèl: Chantè-gitaris Prince Guetjens ak Zanmi

***

Dènye Rale * Last Word: Marie Lily Cerat, Espas Kreyòl & Brooklyn College


Senpozyòm sou Lang Kreyòl ak Kilti Ayisyen

Symposium on Haitian Creole Language & Culture 25-26 Oktòb/October, 2019

Brooklyn College, City University of New York

 

 

Lapriyè devan Katedral

Yon istwa Maurice A. Sixto

Foto sa a se pou/ This image belongs to: The Christian Science Monitor © 2010

 

 

Yon jou, m kanpe devan Katredal. Wi, yon jou, m kanpe devan Katedral. Aa! Jou sa a, se pi bèl priyè m janm tande. M wè on madanm ki rive, l achte yon bouji blan, yon bouji wouj. Li limen yo, epi l louvri de bra l. Li di:

“Nòtredam, manman, se on fanm ou ye. Lapenn on fanm se pou tout. M genyen, lakay mwen, de moun ki chita ak men nan machwè, ki chita k ap fouye nen yo, pi’t gason mwen, pi’t fi mwen, yo pa p travay. Alò, m vin mande w travay pou yo. Paske se manman nou tout ou ye; genlè w an ti jan bliye sa tou. Paske, Nòtredam, ou gen de tete, youn dous, youn anmè. Dous la nan djòl Ozval, Kal, tout moun sa yo, depi twò lontan, se anmè a k nan djòl nou. Ban nou fè on ti kou tou. Se pitit nou ye.”

***

Biyografi Maurice A. Sixto

Nou pa konn non fotograf la. Se sa k fè nou pa mete non li anba foto a.

 

Maurice Alfredo Sixto2 (Moris Alfredo Siksto) fèt Gonayiv ann Ayiti, 23 me 1919. Ti non jwèt li se te Mòy. Manman li, Maria Bourand (Mariya Bouran) se desandan Baron de Vastey (Bawon de Vaste) ki te sekretè Wa Henry Christophe (Anri Kristòf) nan nò peyi d Ayiti. Papa li, Alfred Sixto (Alfrèd Siksto) se te pitit Adolphe Sixto (Adòf Siksto) ki te yon òmdafè, moun Sen Toma, yon zile nan Karayib la. Moris te gen yon frè ak de sè: Frank, Mariya ak Vyolèt.

Moris Siksto kòmanse klas primè kay frè Gonayiv, l al kontinye Sen Mak, epi li antre nan pansyon Saint-Louis de Gonzague (Sen Lwi d Gonzag) nan klas katriyèm segondè, e se la li fin fè klas li. Ansyen kanmarad Siksto nan Sen Lwi di msye te renmen bay blag. Lè rekreyasyon, anpil nan yo te konn rasanble pou y al koute Siksto k ap bay odyans. Li te konn imite vwa moun tankou Sacha Guitry (Sacha Gitri) ki te yon aktè franse, Sténio Vincent (Estenyo Vensan) ki te prezidan d Ayiti (1930-1941). Li te gen kapasite pou l imite vwa moun.

Lè Siksto fin desann filo, li antre Akademi Militè. Apre twa mwa msye te lage sa. Soti 1938 rive 1948, Siksto fè diferan kalite travay: jounalis nan Le Matin, pwofesè angle ak franse, animatè nan radyo HHBM, entèprèt/tradiktè nan anbasad amerikèn, gid touris nan Agence Citadelle. Soti 1945 rive 1948, li te etidyan nan Lekòl de Dwa. An 1950, l al travay nan anbasad Liberya Pòtoprens kòm atache près. Li te fè onzan nan djòb sa a. Ansanm ak plizyè lòt pwofesè Ayisyen, Siksto pati anba banyè UNESCO pou l al anseye o Kongo an 1962. Moris Siksto pase nevan Kinchasa ap anseye franse, angle, laten ak syans sosyal. Men pi fò zanmi l sonje jan yo te konn pran plezi rankontre ansanm pou tande Mòy k ap bay odyans, rakonte istwa peyi yo.

Dapre plizyè moun ki konn Siksto, medam ki te pase nan lavi msye te jwe yon gwo wòl nan ede li konprann sosyete a, epi ede l monte desann nan tout sosyete a. Youn nan premye relasyon li se te avèk on dam nan boujwazi a. Men sa pa t dire. Siksto te tèlman mal viv separasyon sa a, li te deside ekri yon liv sou sa. Non woman sa a se te Le Mensonge des Villas Roses. Michel Péan3 (Michèl Peyan), yon bon zanmi Siksto di lè msye montre kèk zanmi liv la anvan li pibliye l, yo di l si li pran chans mete liv sa a deyò, li chire. Peyan di tou, Mòy tou disparèt liv la.

Dezyèm gwo esperyans Siksto se te avèk Marie-Madeleine Mirancia Zéphir Desbrosses (Mari-Madlèn Miransya Zefi Debwòs), on dam nan pèp la. Dam sa a te gen ti non Toutoun. Se te yon manbo ki te sèvi lwa Ginen. Moun di Toutoun te toujou konn ap repete se lwa ki reklame l, se pa achte l achte lwa. Siksto te fè apeprè dezan marye ak Toutoun. Te gen anpil chwichwichwi sou maryaj sa a ant yon entelektyèl klas mwayèn ak yon manbo ki pa t rive lwen lekòl. Sepandan, sanble manmzèl te gen yon gwo enfliyans nan lavi Siksto. Dapre yon moun4 ki te konn Siksto ak Toutoun, “lè Moris ap pale se tankou se Toutoun k ap pale.” Sa bay enpresyon Toutoun te yon gwo sous enspirasyon nan lavi literè Siksto, nan kreyasyon sèten pèsonaj nan odyans msye yo. Pa egzanp, tan Moris Siksto fè ap viv ak Toutoun, ansanm ak zanmitay li ak Milo Rigaud—premye Ayisyen ki rasanble dyagram vèvè nan liv—sanble te ede l konprann pi byen koze kwayans popilè nan Vodou. E nan istwa tankou La petite veste de galerie de papa, Depestre, Mèt Zabèlbok Bèrachat, ou wè msye konprann byen zafè lwa nan leve jwenn Ayisyen.

Twazyèm gwo esperyans Siksto pral fè se ak Ana Peton (nou pa konn òtograf non li). Siksto te rankontre li ann Afrik. Peyan di: “se atravè Ana Peton Siksto pral reviv tout soufrans zansèt nou yo.” E nou kapab wè nan yon istwa tankou J’ai vengé la race, Siksto pale sou soufrans pèp endijèn Tayino yo, ak soufrans zansèt Afriken nou yo blan ewopeyen te anpile anba lakal bato pou vin lage sou tè Sendomeng (Ayiti) nan leskalvaj.

Dènye madanm Siksto se yon dam ki rele Marie-Thérèse Torchon (Mari-Terèz Tòchon). Yo te ba l ti non Mite. Se ak Mite msye pral viv jiskaske li mouri. Mite li menm konn ap rakonte ki jan li menm ak Mòy te kontre, jan yo te renmen e jan yo te viv byen ansanm. Lakay yo se te yon sèn teyat pou zanmi ki te konn pase tanzantan nan wikenn vin tande Siksto k ap bay odyans.

Pwoblèm je te afekte lavi Siksto. Li te gen glokòm depi l te gen 24 an. An 1969, lè l te gen 50 an, pwoblèm je a te vin pi grav. Sa lakòz li pa t ka kontinye anseye. Kon sa tou, li vin kite Lafrik pou l al chèche tretman Etazini. Men pwoblèm je a pa t anpeche l patisipe nan aktivite kiltirèl. Li kontinye bay odyans, fè konferans. Li te travay kòm konsiltan tou.

Anpil moun te konn Moris Siksto kòm gwo odyansè. Li te resevwa anpil ochan, anpil lonè. An 1976, majistra Filadèlfi— vil kote li te tabli ak Mite—te onore l nan okazyon bisantnè peyi Etazini. Jacky Kennedy (Jaki Kenedi), vèv Prezidan John

  1. Kennedy (Djonn F. Kenedi) te chwazi l kòm envite d onè nan yon resepsyon yo t ap fè pou ranmase lajan pou konbat maladi lesemi. An 1979, Moris Siksto resevwa pri kòm pi bon odyansè nan Nouyòk, e an 1984, yo onore li kòm pi bon konferansye nan Filadèlfi.

Siksto mouri jèn, 12 me 1984. Li te gen 64 an sèlman. Gertrude Séjour (Jètrid Sejou), direktris Fondation Maurice A. Sixto (Ayiti), ki te bon zanmi Siskto avèk Mite, esplike Siksto t ap eseye limen yon sigarèt lè alimèt la te tonbe sou rad li epi mete dife nan pijama l. Siksto te boule. Yo kouri avè l lopital, men yon kriz kadyak pote li ale.

Moris Siksto mouri se vre, men eritaj li ak tout pèsonaj li kreye yo nan odyans tankou Ti Sentaniz, Léa Kokoye, Depestre, Bòs Chaleran ak yon kolòn bann lòt pèsonaj ankò ret vivan. Alòs, Mòy pa mouri vre.

Odyans Moris Siksto yo fè nou ri, men yo fè nou reflechi. Yo rakonte istwa nou, istwa peyi nou ak tou sa ki bon ak tou sa ki pa bon ladan. Odyans Siksto yo se radyografi peyi nou, radyografi pitit peyi a. Odyans Siksto yo se yon loup sou sosyete nou an. Odyans yo la pou ede n wè, ede n korije sa nou wè k pa bon anba loup sa a, nan radyografi sa a.

Pami istwa Moris Siksto yo gen kèk ladan yo moun konnen byen: Léa Kokoye, Ti Sentaniz, Gwo Moso, Mèt Zabèlbòk Bèrachat. Men tou, chaje lòt istwa moun pa konnen tankou Bòs Chaleran, Monkonpè Teyofil, Tonton Jamil, Tant Mezi, elatriye. Li ta bon pou moun al tande yo.

Dapre travay rechèch Rozevel Jean-Baptiste (Wozvèl Janbatis), Moris Siksto itilize teknik odyansay pou li bati yon pwojè etnografik. Sa vle di, ou jwenn nan istwa Siksto anpil nan mès, mannyè, abitid, koutim, tout leve jwenn pèp Ayisyen. Moris Siksto gen yon plas espesyal nan literati ayisyèn, literati ayisyèn popilè, literati kreyòl, literati oral peyi d Ayiti. Nan istwa li yo, Moris Siskto bay pèp la espas pou li layite kò l, pale tout kalite koze, derimen tout kalite zen. 2019 la t ap fè Moris Siksto 100 lane si li t ap viv toujou. Komite ki òganize Senpozyòm sou Lang Kreyòl ak Kilti Ayisyen nan Nouyòk la dedye tout ane 2019 la pou Moris Siksto. Se on fason pou nou atire atansyon tout moun sou enpòtans istwa Siskto yo nan fè nou reflechi sou sa k merite chanje lakay, nan sosyete nou, ak nan monn nan. Se on fason tou pou fè nou sonje ki gwo wòl travay Siksto ka ranpli nan edikasyon sivik, moral, literè, politik tout Ayisyen.

 

Nòt

  1. Biyografi sou Maurice A. Sixto (Moris A. Siksto) ki anwo a, se Espas Kreyòl ki ekri
  2. Enfòmasyon sa yo soti nan entèvansyon Michèl Peyan nan fim-dokimantè Arnold Antonin (Anòl Antonen), Men Maurice Sixto: Gran Lodyansè devan Letènèl, Centre Pétion-Bolivar,
  3. Moun sa a pa vle nou bay non
  4. Pou nou ekri biyografi sa a, nou te gade liv Maurice Sixto ou le phénix de l'oraliture (2018) Ethson Otilien ekri. Se JEBCA Editions ki pibliye liv
  5. Lòt sous nou te al ladann se Haïti-Littérature: L'oeuvre de Maurice Sixto, un patrimoine à sauvegarder et à étudier Frenand Léger ekri. AlterPresse te pibliye tèks sa a 20 me

***

Senpozyòm sou Lang Kreyòl ak Kilti Ayisyen Symposium on Haitian Creole Language & Culture 25-26 Oktòb/October, 2019

Brooklyn College, City University of New York

 

 

Senpozyòm Anyèl sou Lang Kreyòl ak Kilti Ayisyen


Chak ane, kominote Ayisyen nan Nouyòk òganize yon Senpozyòm sou Lang Kreyòl ak Kilti Ayisyen kote Ayisyen ak Ayisyen-Ameriken jwenn yon platfòm pou yo reflechi sou pwoblèm ak defi timoun Ayisyen ansanm ak fanmi yo ki pale kreyòl rankontre nan peyi Etazini ak Ayiti. Konferans sa a rasanble tout Ayisyen: save, edikatè, lidè nan kominote a, ak tout lòt moun k ap benyen nan lang nan, k ap travay ak lang nan, fè rechèch sou lang lan ak anseye nan lang lan. Senpozyòm sa a pèmèt plis moun konprann lang ak kilti pèp Ayisyen. Senpozyòm sa a se on espas ki pèmèt kominote a rasanble, kolabore ak moun ansanm ak enstitisyon k ap defann dwa lengwistik ak dwa kiltirèl tout moun.

Senpozyòm sa a fè pati gwo woumble ki fèt nan kominote kreyòl toupatou pou selebre Jounen Entènasyonal Kreyòl. Li antre nan kad yon travay global pou rekonèt tout lang ak tout kilti kòm dwa fondamantal tout pèp. Premye fwa yo te selebre Jounen Entènasyonal Kreyòl ofisyèlman se te an oktòb 1983. Depi dat sa a, kreyolofòn ak kreyolis itilize mwa oktòb la pou yo pataje rechèch ak pwogrè ki fèt parapò ak lang kreyòl, pou yo dyaloge epi selebre lang ak kilti kreyòl yo.

 

***

Annual Symposium on Haitian Creole Language and Culture

 

Every year, the Haitian Community in New York organizes a Symposium on Haitian Creole Language and Culture that offers Haitians and Haitian-Americans in New York a platform to reflect and discuss issues and challenges faced by Haitian Creole-speaking children and families in the United States and Haiti. The event brings together scholars, educators, community practitioners and people from the community at large to articulate and set goals that help promote research and education in Haitian Creole, and develop greater understanding of the language and culture of Haitians. It also fosters alliances with individuals and institutions to help in the recognition and advancement of the Haitian language and culture as significant resources for Haitians.

This yearly event on Haitian Creole Language and Culture in New York is part of an International Creole Day celebration by various Creole communities, and aligns with the global endeavor of validating and affirming all languages and cultures as fundamental rights of all peoples. International Creole Day was officially instituted in October of 1983. Since its inception, Creolophones and Creolists have used the month of October to discuss research on Creole languages, as well as dialogue and celebrate Creole languages and cultures.


N ap di tout konferansye ki patisipe nan senpozyòm nan: Chapo ba!

Amidor Almonord Jessie Cadet Legros Ludovic Comeau Paul Fadoul Jocelyn Gay Régine Joseph Frenand Léger Ethson Otilien Elatriye

N ap remèsye tout zanmi, fanmi, kòlèg ki kanpe pou Senpozyòm 2019 la fèt!

Dahoud Andre Ronald Aubourg Marie-Jose Bernard Jackie Bernard Jessie Cadeau Suzette Compas Maryse Crèvecoeur Steve Deats

Marie-Alix Emmanuel Max Eugene

Jean-Robert Fortin Jocelyn Gay Prince Guetjens

Fabienne Hyacinthe Lamercie Jacques Vanessa Pérez-Rosario Kessler Pierre

Jean Eddy Saint Paul Gertrude Séjour Ernst Severe  Elatriye


ÒGANIZASYON KI BAY SIPÒ * SPONSORING ORGANIZATIONS

Brooklyn College

Office of President Michelle J. Anderson CUNY Haitian Studies Institute Africana Studies Department

Dept. of Modern Languages & Literatures

 

***

ILECT of the CUNY Graduate Center

 

***

Espas Kreyòl Fondation Maurice A. Sixto (Haïti)

HAFECE

Haitian Americans United for Progress, Inc. (HAUP) Haiti Cultural Exchange

SHR & Perspectives Haïtiennes

The New York Statewide Language RBERN @ NYU

 

***

Komite Òganizasyon * Organizing Committee

Marie Lily Cerat, Kòdonatris/Coordinator

Myriam Augustin Ernest Banatte Nancye Barthelemy Joseph D. Chéry Menès Dejoie Monalisa Ferrari Rozevel Jean-Baptiste Lionel Legros

Linda Pierre-Paul Yves Raymond Jean N. Refusé Nicole B. Rosefort Hugues Saint-Fort

 


Senpozyòm sou Lang Kreyòl ak Kilti Ayisyen 2020

Vandredi 24 ak Samdi 25 Oktòb 2020

Veye kout lanbi a!

 

2019 Haitian Creole Language and Culture Symposium

October 25-26, 2019

Brooklyn College of the City University of New York 2900 Bedford Avenue

Brooklyn, New York 11210

 

Tablo Claude Dambreville sou kouvèti a nan koleksyon prive Bernadette ak Menès Dejoie. Se Kessler Pierre ki fè foto a.