Dènye pòtre w m gen nan memwa m, cheri

se sèt koulè dantèl jipon talatàn ou.

Mwen chèche w toupatou.

Tout kote mwen mande, yo mande m si mwen fou.

Dènye pòtre w m gen nan memwa m

se 18 me ou t ap fete.

Yo di drapo w te konn monte byen wo.

Tout lòt kote te respekte w.

Dènye pòtre w m gen nan memwa m

se jou premye Janvye.

Tout moun te deside bwè soup premye janvye.

Lavi w te fè mizè kaba

Kote w ale?

Dènye pòtre w m gen nan memwa m, cheri,

yo di Desalin t ap ba Petyon lanmen

pou eseye tabli renmen. …

Renmen, renmen, sa pati kou yon bon rèv!

Dènye ane w voye nouvèl

Ou te sou bisantnè.

Estime t ap eseye pyese moso asyèt yo ki kraze …

se sa moun kwè.

Depi lè sa a m ap espere w.

Mwen chèche w toupatou.

Mwen fè tout fent pou m ka jwenn ou.

Mwen mèm swete mwen ta reve w!

Rèv, rèv!

Rèv nan nwit, rèv je klè;

Tout rèv se rèv.

M reve nou kase ren tout divizyon pou nou reba lavi valè!

Di m don kote w ale!

Dènye gout dlo frechè ou te ban mwen

se van lespwa ki t ap soufle

pou n te tabli demokrasi 7 Fevriye;

poutan, anvan li jou, konvre zobop pase.

Cheri, dènye ti gou renmen w met nan memwa m

ven tan sèlman mwen te genyen.

Ou t ap montre m renmen.

Renmen, lanmou, sa efase nan fon memwa m.

Dènye pòtre w m gen nan memwa m

Se nan sous dlo Ka Sis nou te kontre.

Koulye a, sous la prèt pou seche.

Kote w ale?

De (2) dènye fwa mwen te reve w, peyi mwen

Mwen t ap swete ou retounen

sa ou te ye: “Peyi Mwen”

rèv zansèt yo, kot lawouze tounen dyaman nan dan solèy

Dènye pòtre w m gen nan memwa m, cheri

Ou t ap wouze fèy sitwonèl, pou nou fè te.

Dan ou te blan kou dan zonbi;

Dlo larivyè w t ap koule fre.

Depi lontan w pati, cheri,

nou pa ka wè w.

Nannuit bare chimen n gwo lanjelis sou wout lavi.

Ki sa n ap fè?

Ki sa n ap fè pou nou reprann tèt nou?

Ki sa n ap fè pou n detere nanm nou

ki antòtye nan kòd pikan malvèsite? …

Cheri, ki lè n ap wè w tounen sa ou te ye!

Zobop manje Kristòf sou pon wout devlopman

menm plas kav li nou pa ka jwenn nan Sitadèl!

Memwa Lanprè ale; rèv nou ap disparèt.

Ki sa n ap fè?

Ki sa n ap fè pou nou reba w lavi!

Cheri, dènye gout souf m ape rele

Se pou ou

Se pou li

Se pou nou;

Nou tout ki t ap reve, swete

Nou tout ki t ap chèche pou nou kontre ak sous lavi;

Nou tout zwazo mangay

Pitit lakay:

Rèv nou pa dwe seche!

                                                                             (Paul Tulcé; Liv: Konfesyon (2012)