IMAJINASYON-1

 

M imajine yon jou

Mwen ta kontre ak jèm lavi.

M imajine yon jou

Mwen ta kontre ak grenn lanmou.

M imajine yon jou

Lavi ta vle kontre ak nou

Pou li di nou, pou l separe ak nou

Sekrè ki fè solèy leve chak jou.

M imajine yon jou

Mwen ta kontre w sou tè Lafrik.

M imajine yon jou

Mwen ta kontre ak ou, pou nou manje foufou,

Pou m admire bouch ou,

Pou m admire po ou,

Pou nou pran gou lanmou …,

Pou nou reprann nanm nou.

M imajine yon jou,

Nan peyi nou,

Mwenmenm ak ou, nou ta rive fè youn

Pou lavi vin gen bon gou 

 

IMAJINASYON-2

 

Mwen mache sou kat pat pou m dekouvri chita w

kote zetwal ap balize sou lantouray.

Ou te chita ap respire odè pafen

ilan-ilan, odè flè bi, ak sitwonèl

etan zetwal yo ap vegle gout dlo seren

sou plant lavi; Lavi peyi n zòt ap bimen, 

lavi n ap eseye sove jan nou konnen

pou prezève boujon espwa pou sa k dèyè.

Mwen mache sou kat pat pou dekouvri chita w

etan w ap eseye konte grenn je zetwal

nan fon jaden edenn kote nou te soti,

kote nou dwe tounen pou nou tete Lafrik,

lèt manman nou, lèt natirèl ladrès panse,

pou nou mache, bouske rasin laverite

sèl bon zouti ki pou ede n voye jete

pwazon frankofoni ki marinen lespri n.

Lalin lan te kanpe sou tèt yon pye palmis,

sou plas piblik kote powèt yo reyini

pou obsève sa k ap pase sou galeri w,

nan fon kalbas lespri w ki ban m anvi ekri

pou m grafiyen pawòl zansèt yo t ap dikte

nan lantannman tout fèy papye ki vle tande.

Mwen mache sou kat pat pou dekouvri chita w

sou plas piblik ki fè n sonje 1804

liberasyon zansèt nou yo te kòmanse,

liberasyon pou mwen ak ou nou kontinye

si pou lavi gen sans, si pou peyi nou dekole.

Se la mwen te mache vin dekouvri chita w

sou pwent pewon galri kote ou te chita

ap kalkile kote n soti, kote n prale, 

etan m ap lonje fil kontak ki nan lide m

kole l ak pa w, pou nou rive bati Kouran

lide lanmou ki pou mete nou tout ansanm,

pou nou bati yon sosyete kote lanmou,

travay, ak rèv zansèt nou yo se bousòl nou.

Pou sa, cheri, mwenmenm ak ou nou rankontre

Pou sa mwen kontinye reve si mwen ka vin nan pye w,

fè serenad pou ou, chante, grate pye ou,

file zegwi w, jouk mwen rive kapte kè ou ;

pou nou mache, pou nou pale, pou nou goumen

jouktan lalin avèk nannuit kouche ansanm pou akouche limyè jounen.

 

IMAJINASYON-3

 

Mwen chѐche w

Kote moun di yo satiyѐt sekrѐ lavi

Mwen chѐche w

Kote lavi ap boujonnen nan grenn mayi

Mwen chѐche w

Tankou gode k ap tire dlo nan kannari.

Mwen chѐche w

Kot peyizan ap rara tѐ pou yo simen

Kot basen dlo nan larivyѐ ape kimen

Kote nannuit ap separe ak lajounen .

Mwen chѐche w

Kote limyè ap fofile nan fetay kay

Mwen chѐche w

Kote goutyè ap defile nan fil kay pay

Mwen chèche w 

Tankou boujon ki ap chѐche grenn je solѐy.

Mwen cheche w;

mwen chѐche w….

Kot lafimen ap vwayaje pote mesaj

Kote fanm saj ap delivre sa k nan pasaj

Kote vapѐ ap boukannen founo chabon

Pou rann lavi posib nan recho moun grangou.

Mwen chѐche w ; wi mwen chѐche w ;

Mwen chѐche w toupatou

Jouk mwen jwenn ou nan imajinasyon m.