Fizik- Tab Dè Matyè

THE STATE EDUCATION DEPARTMENT / THE UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK / ALBANY, NY 12234 2016
This Glossary belongs to

(Student’s Name)

High School / Class / Year

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Physics
Glossary
High School Level
English / Haitian

English Haitian

A A
aberration aberasyon
ability kapasite
absence absans
absolute scale echèl absoli
absolute zero zewo absoli
absorption absòpsyon
absorption spectrum espèk absòpsyon
accelerate akselere
acceleration akselerasyon
acceleration of gravity akselerasyon pezantè
accentuate aksantye, mete aksan sou
accompany akonpaye
accomplish akonpli, reyalize
accordance akòdans, konkòdans
account jistifye, eksplike
accumulate akimile
accuracy egzatitid
accurate egzat, presi, fidèl
achieve akonpli, reyalize
acoustics akoustik
action aksyon
activity aktivite
actual reyèl, vre
addition adisyon
adhesive adezif
adjacent adjasan
advantage avantaj

English

Haitian
aerodynamics ayewodinamik
air pollution polisyon lè
air resistance rezistans lè
air track ray ki fèt ak kousen lè
aircraft avyon
airfoil pwofil ayewodinamik
airplane avyon
alcohol alkòl
algebra aljèb
allow pèmèt
alternating current generator jeneratè kouran altènatif
altimeter altimèt
aluminum aliminyòm
amber anm
ammeter anèmèt
ampere anpè
amplitude anplitid
analogy analoji
analysis analiz
analyze analize
antinodal line liy vantral
anemoscope anemoskòp
aneroid anewoyid
aneroid barometer bawomèt anewoyid
angle ang
ant.; antenna antèn
antinode vant, antine
antiparticle antipatikil
apparent aparan
appendix apendis
applied force fòs aplike
approach apwòch
aquarium akwaryòm
arbitrary abitrè
arc ak
archer moun ki tire flèch, ache
Archimedes’ principle prensip Achimèd (Archimedes)
architect achitèk
area sifas, sipèfisi
argon agon
Aristotle Aristòt (Aristotle)
armature amati
arrow flèch
arrangement aranjman, dispozisyon
artificial atifisyèl
English Haitian
artificial radioactivity radyo-aktivite atifisyèl
artillery atiyri
aspect aspè
assemble asanble, monte
assume sipoze
assumption sipozisyon, ipotèz
astronomer astwonòm
astronomical astwonomik
astronomy astwonomi
athlete atlèt
atmosphere atmosfè
atmospheric atmosferik
atom atòm
atomic energy enèji atomik
atomic mass unit inite mas atomik
atomic number nimewo atomik, nonm atomik
attach atache, kole
attain atenn, rive
attract atire
attraction atraksyon
attractive atraktif
audience asistans, piblik
auditorium oditoryòm
auditory oditif
aurora owò
aurora borealis owò boreyal
automobile otomobil
average mwayen, mwayèn
average speed vitès mwayèn
average velocity vitès mwayèn
axis aks
axle aks

B B
back - EMF fòs kont-elektwomotris
baffle deflektè
balance ekilib, balans
barometer bawomèt
barrel barik, doum
barrier baryè
baryon baryon
base level nivo de baz
basic equation ekwasyon de baz
basin basen
basis baz
English Haitian
batter pat, frapè
battery batri, pil
bead (ex., optic bead) pèl
beaker vaz a bèk, beche
beam balance balans plato, balance fleyo
beat batman
behave konpòte
behind dèyè, pa dèyè
bend koube, pliye
beneath anba, pa anba
bent koube
Bernoulli’s principle prensip Bènouli (Bernoulli)
beyond lòtbò, pi lwen pase
billiard biya
bimetallic bimetalik
bimetallic strip bann bimetalik, bilam
binding energy enèji lyezon
binocular longvi
black-hole twou nwa
blade lam, lamèl
block blòk, bloke
blue ble
blur tach, rann… twoub, rann…flou
bob plon, fil plon
boiling ebilisyon
boiling point pwen ebilisyon
boldface karaktè gra
bolt reyon
Boltzmann constant konstant Boltsmann (Boltzmann)
bond lyezon
boreal; borealis boreyal
bounce rebondi, mate
boundary limit
bow banza
bowling ball boul kiy
bowstring kòd banza
Boyle’s law lwa Bòyl (Boyle)
brain sèvo
branch branch
brass leton
breeder reactor sijeneratè, reyaktè sijeneratè
brick brik
brief brèf
bristle pwal, plim
broadcast radyodifizyon, difize
English Haitian
bubble bil
bubble chamber chanm bil
bug pis
bugle klewon
bulge bòs, douk
bullet bal, plon
buoyancy flotabilite
buoyant ki flote, ki pa koule
buoyant force fòs flotabilite
burglar vòlè
burglar alarm alam anti-kanbriyolaj, alam antivòl
by virtue of akòz, paske

C C
cable kab, fil kab
cadmium kadmyòm
cadmium sulfide silfi de kadmyòm
calculate kalkile
calculus kalkil
calibrate kalibre
caloric kalorik
caloric theory teyori kalorik
calorie kalori
calorimeter kalorimèt
camp kan
camper moun k al nan kan
candelabra kandelab
candle bouji
cannonball boulèt kanno
canoe kannòt
canyon ravin
capable kapab
capacitance kapasitans
capacitor kondansatè
capacity kapasite
capillary kapilè
capillary action aksyon kapilè
capsule kapsil
carbon kabòn
carbon grain grenn kabòn
carbon tetrachloride tetraklori de kabòn
carpet tapi
carton katon, bwat
case ka, bwat
cast moul, anplat, reflè
English Haitian
catheter katetè, sonn
cathode katòd
cathode-ray tube tib katodik
cause kòz, lakòz
cavity kavite, kre
celestial selès
Celsius Scale echèl Sèlsiyis (Celsius)
cement siman
centimeter santimèt
centripetal santripèt
centripetal acceleration akselerasyon santripèt
centripetal force fòs santripèt
cesium sezyòm
chamber chanm
characteristic karakteristik
charge chaj, chaje
charged ki chaje
charging by conduction chaje pa kondiksyon
charging by induction chaje pa endiksyon
Charles’ Law Lwa Chal (Charles)
chimney chemine
chloroform klowofòm
chord kòd
chromatic kwomatik
chromatic aberration aberasyon kwomatik
circuit sikui
circuit breaker disjonktè
circular sikilè
clarinet klarinèt
clarity klate
clockwise nan sans egui yon mont
club baton, kokomakak
cluster gwoupe, regwoupe
cobalt kobalt
cochlea kokle
coefficient koyefisyan
coefficient of friction koyefisyan fwotman
coefficient of linear expansion koyefisyan dilatasyon lineyè
coefficient of volume expansion koyefisyan dilatasyon volim
cohesive kowezif
cohesive force fòs kowezif
coil bobin, woulo
coincidence kowensidans
collect kolekte, rasanble, ranmase
collection koleksyon
English Haitian
collide fè kolizyon
collision kolizyon
column kolòn
combination konbinezon
combustion konbistyon
commercial komèsyal
commutator komitatè, kolektè
compare konpare
comparison konparezon
compartment konpatiman
compass konpa, bousòl
complementary konplemantè
complementary colours koulè konplemantè
complementary pigment pigman komplemantè
complex konplèks
component konpozan
compress konprime, konprese
compression konpresyon
Compton effect efè Konmtonn (Compton)
concave konkav
concave lens lantiy konkav
concave mirror miwa konkav
concept konsèp
concrete konkrè
concurrent forces fòs konkouran
condensation kondansasyon
condense kondanse
conduct kondui, transmèt
conduction kondiksyon
conductivity kondiktivite, kondiktibilite
conductor kondiktè
cone kònè
confine limite, fèmen
congruent kongriyan
consciousness konsyans, konesans
consequence konsekans
conservation konvèsasyon
conservation law lwa konsèvasyon
consider konsidere
consist fèt ak
consonance konsonans
constant konstan (adj.), konstant (non)
constructive konstriktif
constructive interference entèferans konstriktif
contact kontak
English Haitian
contain kenbe
contract kontrakte, retresi
contraction kontraksyon
contrast kontras
control kontwòl, kontwole
control rod ba kontwòl, ba kòmann
convalescence konvalesans
convection konveksyon
convenient pratik, konvenab
converging lens lantiy konvèjan
conversion konvèsyon
convert konvèti
convex konvèks
convex lens lantiy konvèks
convex mirror miwa konvèks
copper kuiv
cord kòd
cornerstone potomitan
corresponding korespondan
cosine kosinis
coulomb koulon
Coulomb’s Law Lwa Koulon (Coulomb)
crack fant
craft bato, avyon
crate kès
crest krèt
critical kritik
critical angle ang kritik
crowded plen, ankonbre, anbarase
crown glass vè krawonn (crown)
crystal kristal
crystal lattice rezo kristalen
crystalline kristalen
cube kib
cubic kib, kibik
cubic meter mèt kib
curious kirye, kiryèz
curvature koubi
curve koub, koube
cyan syan (koulè)
cycle sik
cymbal senbal
cylinder silenn

English

Haitian
D D
damage donmaj, andomaje
dart ti flèch
data done
de Broglie Principle Prensip de Bwòy (de Broglie)
decay dezentegrasyon, dekwasans, dekonpozisyon
deceleration deselerasyon, ralantisman
deci desi
decibel desibèl
decimeter desimèt
deck pon, etaj, teras, platfòm
decrease diminye
define defini
definite presi
deformation defòmasyon
degree degre
deka = deca deka
decameter dekamèt
deliver bay, pote
demonstration demonstrasyon
density mas volimik
depend depann
dependent variable varyab depandan
derive ki sòti nan, derive
derived unit inite derive
descend desann
descent desant
design konsepsyon, desen, modèl
destructive destriktif
destructive interference entèferans destriktif
detection deteksyon
detector detektè
determine detèmine
deviate devye
device aparèy
dewdrop gout lawoze
dew point pwen lawoze
diameter dyamèt
diamond dyaman
diaphragm dyafram
differ diferan pa rapò ak, pa dakò
difference in electric potential diferans potansyèl eletrik
diffract difrakte
diffraction difraksyon
diffraction grating rezo difraksyon
English Haitian
diffuse difize
diffuse reflection refleksyon difize
digit chif
dimension dimansyon
dimmer bouton dim, gradatè, varyatè
dip enklinezon
direction direksyon
directly dirèkteman
discover dekouvri
disintegrate dezentegre
disorder dezòd
disperse dispèse
dispersion dispèsyon
displace deplase
displacement deplasman
disprove pwouve on bagay pa vre
disregard pa okipe, pa pran an konsiderasyon
dissipate gaye, dispèse
dissonance disonans
distance distans
distant lwen, distan
distort defòme
distortion distòsyon
distribute distribye
disturb deranje
disturbance deranjman, entèferans
dive plonje, plonjon
diver plonjè
diverge ekate, devye
diverging lens lantiy divèjans
divide divize
divider divizè
division divizyon
dock waf, akoste
dockhand dòkè, debadè
dog chen
domain domèn
Doppler Doplè (Doppler)
Doppler effect efè Doplè (Doppler)
Doppler shift dekalaj Doplè (Doppler), deplasman Doplè (Doppler)
double doub, double
double slit diffraction difraksyon pa yon fant doub
drag rezistans fwotman
draw rale
drop gout, bès
English Haitian
droplet ti gout
drum bobin, dwoum, tanbou
ductility diktilite
dust pousyè
dynamics dinamik

E E
ear zòrèy
eardrum tenpan
echo eko
eclipse eklips
eclipse of the sun eklips solè
ecological ekolojik
ecology ekoloji
economical ekonomik
effect efè, konsekans, rezilta
effective efektif, efikas
effective resistance rezistans efektiv
effectively efektivman
efficiency efikasite, rannman
effort efò
Einstein Aynstayn (Einstein)
elastic elastik
elastic collision kolizyon elastik
elasticity elastisite
electric eletrik
electric current kouran eletrik
electric field chan eletrik
electric field intensity entansite chan eletrik
electric field line liy chan eletrik
electric force fòs eletrik
electric generator jeneratè eletrik
electric potential potansyèl eletrik
electrode elektwòd
electromagnet elektwoeman
electromagnetic elektwomayetik
electromagnetic force fòs elektwomayetik
electromagnetic induction endiksyon elektwomayetik
electromagnetic wave onn elektwomayetik
electromagnetism elektwomayetis
electromotive (EMF) elektwomotris (FEM)
electron elektwon
electron cloud nyaj elektwon
electroscope elektwoskòp
elevator asansè, elevatè
English Haitian
eliminate elimine
ellipse elips
elongation elongasyon, alonjman
embed entegre
emerge soti, parèt
emergency ijans
emission spectrum espèk emisyon
emit emèt, fè, pwodui, bay
empirical anpirik
enable pèmèt
enclose antoure, ansèkle
encounter rankont, rankontre
energetic enèjik, enèjetik
energetic state eta enèjetik
energy enèji
energy crisis kriz enèji
energy level nivo enèji
engineer enjenyè
enormous enòm, gwo anpil
enrichment anrichisman
enter antre
entropy antwopi
equation ekwasyon
equator ekwatè
equilibrant ekilibran
equilibrant force fòs ekilib
equilibrium ekilib
equilibrium position pozisyon ekilib
equipment ekipman
equivalent ekivalan
erect dwat, konstwi, monte
essence esans
essentially esansyèlman
ether etè
evaporate evapore
evaporation evaporasyon
evenly egalego
evenness inifòmite, egalite
eventually finalman
evidence evidans, prèv
except sòf, eksepte, anwetan
exception esepsyon
excited state eta eksite
exert mete, aplike
exhaust echapman
English Haitian
exhibit espozisyon, espoze
exist egziste
expand dilate, elaji, agrandi
expansion espansyon
expect tann, alatant, atann
expel espilse, mete deyò
experiment esperyans, esperimantasyon
explore esplore
exponent espozan
exponential esponansyèl
exponential notation notasyon esponansyèl
exposure espozisyon
express esprime
extend etann, elaji
external ekstèn, eksteryè
external force fòs eksteryè
extrapolation estrapolasyon
extreme ekstrèm
extremely ekstrèmeman, anpil

F F
faint fèb
Farad farad
farsightedness presbit
feat eksplwa
fiber fib
fiber optics optik fib, fib optik
fiction fiksyon
field chan, domèn
filament filaman
final velocity vitès final
finger dwèt
first law of motion premye lwa mouvman
first neutron premye netwon
first-order-line liy premye-lòd
fission fisyon
fixed fiks, fikse
flame flanm
flare eripsyon solè
flatten aplati, aplani, plati
flick on ti mouvman rapid, flache
flint glass vè flent
float flote
fluid fliyid

English
Haitian

fluorescent lamp lanp fliyoresan
flute flit
flux fli
focal fokal
focal length distans fokal
focal point pwen fokal
focus fwaye
fog bouya
force fòs
force of friction fòs fwotman
fork fouch, fouchèt
form fòm
fraction fraksyon
frame sistèm kad
frame of reference sistèm referans, kad referans
framework estrikti, kad, amati
freedom libète
free-fall chit lib
freezing point pwen konjelasyon
Freon freyon
frequency frekans
frequently souvan
friction fwotman
frictional friksyonèl
frictionless san fwotman
frozen jele, konjele
fundamental fondamantal
fur fouri
furthermore anplis, epitou
fuse fizib
G G
gain gen, genyen, ogmantasyon
galaxy galaksi
galvanometer galvanomèt
galvanic galvanik
galvanic cell selil galvanik, pil galvanik
Gamma ray reyon gama
gap espas, fant, entèval
gas gaz
gas law lwa gaz
gaseous gaze, ki nan fòm gaz
gasoline kabiran, gazolin
gauge gedj, kalibre

English Haitian
Geiger-Muller tube tib-kontè Gaygè-Milè (Geiger-Muller)
general theory of relativity teyori jeneral relativite
generate jenere
germanium jèmanyòm
giga jiga
give bay
glance koutje, koudèy, fè yon koudèy
glass vè, vit, miwa
glider planè
gluon gliyon
gold lò
govern gouvène
gradual gradyèl
gradually ofiramezi, piti piti
grain grenn
grains grenn, sereyal
gram gram
graph grafik
graphical grafik
grating rezo
gravitation gravitasyon
gravitational field chan gravitasyonèl, chan gravitasyon
gravitational force fòs gravitasyonèl, fòs gravitasyon
gravitation mass mas gravitasyonèl
gravitation potential energy enèji potansyèl gravitasyonèl
graviton graviton
gravity pezantè
green vèt
ground state eta fondamantal
grounding koneksyon nan tè
gyroscope jiwoskòp

H H
Half-life demi vi
halt kanpe, rete la
hammer mato
handle manch
harmonic amonik
harmonious ki gen amoni
haul rale, remòke, trennen
headlamp limyè machin, fa
heat chalè, chofe
heat effect efè chalè
heat engine motè tèmik
heat of fusion chalè fizyon
English Haitian
heat of vaporization chalè vaporizasyon
heat pump ponp chalè, tèmoponp
specific heat chalè espesifik
heavy lou
hecto ekto
hectometer ektomèt
height wotè
Heisenberg uncertainty principle Prensip ensètitid Ayzenbèg (Heisenberg)
helicopter elikoptè
Helium elyòm
hence kon sa, donk, pa konsekan
Hertz èts
high temperature source sous tanperati ki wo
hiker moun ki mache yon bèl distans a pye
hilly ki gen mòn
hockey hòki
hollow kre, vid
Hooke’s law lwa Houk (Hooke)
horizontally orizontalman
horn kòn, klaksòn, twomp
huge ki gwo anpil
hull kò
hydraulic idwolik
hydraulic system sistèm idwolik
hydrogen idwojèn
hydrodynamics idwodinamik
hydrostatics idwoestatik

I I
ideal pafè, ideyal
ideal gas gaz pafè
ideal gas law lwa gaz pafè
ideal mechanical advantage (IMA) avantaj mekanik teyorik
ignite limen
ignition ignisyon
illuminance eklèman
illuminate klere
illuminated body kò ki klere
illumination iliminasyon, ekleraj
illusion ilizyon
image imaj
imagine imajine
immerse plonje, mete anba dlo
immersion imèsyon
immersion heater tèmoplonjè
English Haitian
impart kominike, transmèt
implication enplikasyon
impossible enposib
impulse enpilsyon
incandescent enkandesan
incandescent lamp lanp enkandesant
incident ensidan
Incident pulse enpilsyon ensidant
Incident wave onn ensidant
incision ensizyon
inclined enkline
Inclined plane plan enkline
incompressible enkonpresib
increase ogmante
independent variable varyab endepandan
independence endepandans
Index of refraction endis refraksyon
indicate endike
indication endikasyon
individual endividyèl, endividi
induction endiksyon
inductive reactance reyaktans endiktiv
inelastic ki pa elastik
inelastic collision kolizyon ki pa elastik
inertia inèsi
inertial mass mas inèsi
inexpensive bon mache, ki pa chè
inflate gonfle
influence enfliyans, enfliyanse
initial inisyal
initial momentum momam inisyal
initial velocity vitès inisyal
inner ear zorèy entèn
input antre, admisyon, alimantasyon
insect ensèk
insert foure, mete, antre
instant enstan, moman, enstantane
instantaneous enstantane
instantaneous speed vitès enstantane
instantaneous velocity vitès enstantane
instantaneously enstantaneman, imedyatman
instead olye de, angiz
instrument enstriman
insulate izole
insulator izolan, izolatè
English Haitian
intake admisyon, enkòporasyon
integer nonm antye relatif
integrate entegre
integrated circuit sikui entegre
intensity entansite
interaction entèraksyon
intercept entèsepte
interfere entèfere
interference entèferans
intermediate entèmedyè
internal entèn
internal energy enèji entèn
internal force fòs entèn
interparticle ant patikil, entè-patikilè
interpretation entèpretasyon
interrupt (to) entewonp
interstellar entèstelè
interval entèval
interlock konekte, koneksyon, kouplaj
invent envante
inverse envès
inverse variation varyasyon envès
inversely envèsman
invert envèse
investigate envestige, mennen ankèt
inward pa anndan
ion yon
iridium iridyòm
iron fè
irrigate irige, wouze
isolate izole
isolated system sistèm izole, rezo izole
isotope izotòp

J J
jet plane djèt, avyon a reyakyon
jeweler bijoutye
joule joul
Jupiter Jipitè

K K
Kelvin Kelven (Kelvin)
Kelvin scale echèl Kelven (Kelvin)
kidney ren
English Haitian
kilo kilo
kilogram kilogram
kilometer kilomèt
kilopascal kilo-paskal
kilowatt kilowat
kilowatt hour kilowat è
kinematics sinematik
kinetic energy enèji sinetik
kinetic molecular theory teyori sinetik molekilè
kinetic theory teyori sinetik
knapsack brisak
knob manch, bouton
krypton kripton

L L
laboratory laboratwa
lack manke
laser lazè
lattice treyi, rezo
launch lansman
law lwa
law of action and reaction lwa aksyon ak reyaksyon
law of conservation of momentum lwa konsèvasyon moman
lawn gazon
lawn mower tondèz pou gazon
lead plon
leak fuit
ledge rebò, arebò
left-hand rule règ men gòch
legend lejann
length longè
lengthen lonje
lens lantiy, objektif
Lenz’s Law lwa Lenz
lepton lepton
level nivo
lever levye
Leyden Jar boutèy Lèd (Leyden)
liberate libere
librarian bibliyotekè
lift soulve
light limyè, limen
light wave onn limyè
likewise menm jan an
line liy, konduit, dwat
English Haitian
linear lineyè
linear accelerator akseleratè lineyè
linear equation ekwasyon lineyè
liner doubli, chemiz tèmik
lip po bouch, bo, rebò
liquefy tounen likid
liquid likid
liter lit
literally literalman
location pozisyon, kote, anplasmam
lodestone mayetit, leman natirèl
longitudinal lonjitidinal
longitudinal wave onn lonjitidinal
loudness volim sonò, nivo sonò
loudspeaker opalè
low ba
low temperature sink disipatè, evye pou tanperati ki ba
lubricant librifyan
lumen limèn
luminous liminez
luminous flux fli limine
luminous intensity entansite liminez
lunar linè
lunar module modil linè
lung poumon

M M
magenta majanta (koulè)
magnet leman
magnetic mayetik
magnetic field chan mayetik
magnetic field line liy fòs chan mayetik
magnetic flux fli mayetik
magnetic induction endiksyon mayetik
magnetism mayetis
magnification gwosisman, agrandisman
magnify anplifye, laji, agrandi
magnifying glass loup
magnitude mayitid, grandè
maintain mentni, konsève, kenbe
malleability maleyabilite
manner manyè
manufacture fabrikasyon, fabrike
mass mas
mass defect defo mas
English Haitian
mass number nomn mas
mass spectrograph espektwograf mas
massive masif, gwo anpil
mathematical science syans matematik
mathematically matematikman
mathematician matematisyen
matter matyè
matter wave onn de Bwòy (De Broglie)
maximum maksimòm
mean mwayen, mwayèn
measurable mezirab
measurement mezi
mechanical advantage avantaj mekanik
mechanical energy enèji mekanik
mechanical force fòs mekanik
mechanical wave onn mekanik
medical medikal
medium mwayen, mitan, milye
mega mega
megahertz megaètz
megawatt megawat
melt fonn
melting point pwen fizyon
membrane mambràn
mercury mèki
mercury barometer bawomèt mèki
meson mezon
metabolism metabolis
metal runner koulis metalik
meteorology meteyowoloji
meteoroid meteyowoyid
methanol metanòl
method metòd
meticulously ak anpil swen
metric system sistèm metrik
micro mikwo
microfarad mikwofarad
microphone mikwofòn
microprocessor mikwopwosesè
microscope mikwoskòp
microscopic mikwoskopik
microwave mikwo-onn
middle ear zòrèy mwayèn, zorèy mitan
Milky Way Galaxy Lavwa lakte
milli mili
English Haitian
milliampere miliampè
millibar miliba
milligram miligram
milliliter mililit
millimeter milimèt
mirage miraj
mirror miwa
mix melanj, melanje
mixed miks, melanje
mixture melanj
moderate modere
moderator moderatè
modification modifikasyon
modify modifye
module modil
mole mol
molecule molekil
momenta moman
momentum moman
motion mouvman, deplasman
mouthpiece bèk, anbouchi, tiyo
mower tondèz
mud labou
multiple miltip
multiplication miltiplikasyon
multiply miltipliye
muon=meson miyon=mezon
mutual mityèl
mutually mityèlman
muzzle mizo, bouch, bouch kanno

N N
Nano nano
nanometer nanomèt
nanosecond nanosegonn
naphtha nafta
nasal nazal
natural natirèl
nature of the surface nati yon sifas
nearsightedness myòpi
negative negatif
negative charge chaj negatif
neon neyon
net force fòs nèt
neutral net
English Haitian
neutrino netrino
neutron netwon
newton noutonn (newton)
Newton Noutonn (Newton)
Newton’s First Law of Motion Premye lwa mouvman Noutonn (Newton)
Newton’s Second Law of Motion Dezyèm lwa mouvman Noutonn (Newton)
Newton’s Third Law of Motion Twazyèm lwa mouvman Noutonn (Newton)
nickel nikèl
nitrogen azòt
nodal nodal
nodal line liy nodal
node ne
non perpendicular component konpozant ki pa pèpandikilè
non perpendicular component of vector konpozant vektè ki pa pèpandikilè
normal force fòs nòmal
north pole pol nò
North Pole Pol Nò
Northern Hemisphere Emisfè Nò
northern light owò boreyal
notation notasyon
note nòt, note
nuclear nikleyè
nuclear bombardment bonbadman nikleyè
nuclear model modèl nikleyè
nuclear potential energy enèji potansyèl nikleyè
nuclear reaction reyaksyon nikleyè
nuclei nwayo
nucleon nikleyon
nucleus nwayo
nuclide nikleyid
numerically nimerikman
O O
obey obeyi
oboe obwa
observable ou ka obsève
observation obsèvasyon
observatory obsèvatwa
observe obsève
obstacle obstak
obtain jwenn, pran
occupy okipe
occur rive, pase
octagon oktogòn
octagonal oktogonal
octave oktav
English Haitian
Ohm Om (Ohm)
Ohm’s Law Lwa Om (Ohm)
opaque opak
operation operasyon
oppose opoze
optical optik
optical density dansite optik
optics optik
orbit òbit
organ ògàn
orientation oryantasyon
origin orijin
oscillate vasiye, vibre, balanse
oscillation balansman, vibrasyon
oscilloscope osiyoskòp
outer ear zòrèy ekstèn
outlet sòti, prizkouran,
output sòti, rannman, rezilta
outward ekstèn, eksteryè, sou deyò
oval oval
overall global, jeneral, total
overload sichaj, sichaje
overlook neglije, pa bay atansyon
overtones amonik
oxygen oksijèn
P P
painstakingly ki fèt ak anpil swen
palm plamen, palmis, palmye
parabola parabòl
parabolic parabolik
parachute parachit
paraffin parafin
parallax paralaks
parallel paralèl
parallel connection koneksyon paralèl, koneksyon an paralèl, montaj an paralèl
parallel force fòs paralèl
particle patikil
particle accelerator akseleratè patikil
Pascal Paskal (Pascal)
Pascal’s Principle Lwa Paskal (Pascal)
patch pyès, tach, pyese, repare
path trajektwa, chemen
pavement twotwa
peculiar etranj
peculiarity patikilarite
English Haitian
pendulum pandil
performer pèfòmè, atis
perimeter perimèt
period peryòd
periodic peryodik
permanently anpèmanans
perpendicular pèpandikilè
perpendicular force fòs pèpandikilè
perpendicularly an pèpandikilè
perspective pèspektiv
perspiration transpirasyon
phase faz, etap
phenomena fenomèn
phenomenon fenomèn
philosopher filozòf
phosphor fosfò
phosphorescence fosforesans
photoelectric effect efè foto-eletrik
photoflash flach
photography fotografi
photo resistor foto rezistans
photovoltaic fotovòltayik
photovoltaic cell selil fotovòltayik
physical fizik
physical phenomena fenomèn fizik
physicist fizisyen
physics fizik
Pico pico
Pico farad picofarad
pier waf
piezoelectricity pyezo-elektrisite
pig kochon
pigment pigman
pile pil
pinna pavillon
pipe tiyo, tib, kondui
pistol pistolè, revolvè
piston piston
pitch pant, wotè
pith mwèl
pith ball boul an mwèl
plane mirror miwa plan
planet planèt
plasma plazma
plastic plastik
English Haitian
platinum platin
plot grafik, trase
plunge plonje plonjon
polarity polarite
polarized polarize
plane polarized plan polarize
polarization polarizasyon
polarizer polarizè
pole pòl
pollution polisyon
pound liv
portion pòsyon
position pozisyon
positive pozitif
positive charge chaj pozitif
positron pozitwon
possess posede, genyen
postulate postila
pot potansyomèt
potential potansyèl
potential energy enèji potansyèl
potentiometer potantsyomèt
pour vide
power pisans
practical pratik
precise presi, egzat
precisely egzakteman
precision presizyon
predict predi
predominate domine
prefix prefiks
preliminary preliminè
pressure presyon
presumably pwobableman
prevent evite, prevni
previous ki vin anvan
previously anvan, anvan sa
primary primè, prensipal
primary coil bobin primè, bobin prensipal
primary color koulè primè
primary pigment pigman primè
principle prensip
principal axis aks prensipal
principal focus objektif prensipal
principal focal point fwaye prensipal
English Haitian
principle of superposition prensip sipèpozisyon
prism pris
probability pwobabilite
probe sonn
procedure pwosedi
process pwosesis, pwosede
productivity pwodiktivite
programmable pwogramab
prohibit entèdi, defann, enpoze
project pwojè
projectile pwojektil
projectile motion mouvman yon pwojektil
propel pouse, pwopilse
property pwopriyete
proportional pwopòsyonèl
proportionality pwopòsyonalite
proportionality constant konstant pwopòsyonalite
propose pwopoze
proton pwoton
protractor rapòtè
prove pwouve
proximity pwoksimite
puck wondèl, palèt
puddle ma dlo
pull-tab zip, tirèt
pulley pouli
pulsar pilsa
pulse pou, pilsasyon
pump ponp, ponpe
push pouse
putty mastik, mastike
Pythagorean Pitagò (Pithagore)
Pythagorean theorem Teyorèm Pitagò (Pythagore)
Q Q
quadrangular kwadrangilè
quality kalite
quantity kantite
quantize kantifye
quantum mechanics mekanik kwantik
quantum number nonm kwantik
quantum theory teyori kwantik
quark kwak
quark model nucleon nikleyon modèl kwak
quotient kosyan

English Haitian
R R
raceway, racetrack pis pou kous, ipodwòm
racquet rakèt
radial radyal
radially radyalman
radiation radyasyon, reyon
radiator radyatè
radio radyo
radio wave onn radyo, onn radyo-eletrik
radioactive radyo-aktif
radioactive decay dezentegrasyon radyo-aktif
radioactive material materyèl radyo-aktif
rainbow lakansyèl
raise ogmante, ogmantasyon
ramp ranp
random ki fèt oaza
range entèval, pakou, etandi
rank ran, klase
ray reyon
ray optics optik reyon, optik jeometrik
razor razwa
reaction reyaksyon
readily fasilman, imedyatman
real reyèl
real image imaj reyèl
realistic reyalis
rebound rebon, rebondi
reciprocal resipwòk
recombine rekonbine
recognize rekonèt
rectangular rektangilè
red wouj
redefine redefini
reed wozo, lam
reestablish etabli ankò, retabli
refer refere
reference referans
reference point pwen referans
reflect reflete, reflechi
reflection refleksyon
refraction refraksyon
refrigerator frijidè
regard gade, konsidere
region rejyon
register anrejistre, rejis
English Haitian
regular reflection refleksyon regilye
regulate regle, ajiste
reinforce ranfòse
reinforcement ranfòsman
relate asosye
relationship relasyon, rapò
relatively relativman
relativity relativite
release bay, degaje, liberasyon
remain rete
remainder rès
remove wete, retire
renew renouvle
repeat repete
repel repouse
repetitious ki gen repetisyon
replace ranplase
represent reprezante
repulsion repilsyon
repulsive repilsif
research rechèch
resist reziste
resistance rezistans
resistor rezistans
resolve rezoud
resolving power of lens pouvwa rezolisyon yon lantiy
resonance rezonans
respective patikilye, apwopriye
response repons, reyaksyon
restatement refòmilasyon, reyafimasyon
restoring force fòs rapèl
resultant reziltant
retain kenbe, konsève
retina retin
reveal devwale
reverse envès, kontrè, opoze
revolve tounen
rheostat reyostat
ribbon riban
ridge krèt, dòsal
right angle ang dwa
rigid rijid
ripple ondile, ondilasyon
ripple tank sitèn pou (fè) onn
rise ogmantasyon, monte
English Haitian
rivet rivèt, rivte
robot wobo
robotics wobotik
rocket fize, misil
rocking balanse, balansman
roll woule, woulo
rope kòd
rubber ball boul kawoutchou
rush presipite, alahat, vit, depeche

S S
sac sak, pòch
sack sak
sag afesman
sailor maren
sap sèv
satellite satelit
saxophone saksofòn
scaffold echafodaj
scalar eskalè
scalar quantity mayitid eskalè, kantite eskalè
scale balans, echèl
schematic chema, chematik
scientific syantifik
scientific method metòd syantifik
scientific notation notasyon syantifik
scintillation sentiyasyon
scissors sizo
screen ekran
screw vis, vise
screwdriver tounvis
scuba plonje otonòm
sea level nivo lanmè
seal so, sele
second dezyèm, segonn
secondary segondè
secondary coil bobin segondè
secondary color koulè segondè
secondary pigment pigman segondè
second left-hand rule dezyèm règ men gòch
second-order line liy dezyèm lòd
selenium selenyòm
self-inductance otoendiktans
semiconductor semi-kondiktè
sensation sansasyon
English Haitian
sense sans, santi
sensitive sansib
separate separe
separated separe
series seri
series connection koneksyon seri, koneksyon an seri, montaj an seri
series-parallel circuit sikui seri-paralèl
sewing kouti
sewing needle zegwi pou koud
shadow lonbraj
shape fòm
share pataje, separe, pòsyon
ship builder konstriktè batiman
shirt chemiz, mayo
short circuit kousikui
shot-putter lansè pwa
shovel pèl, pèlte
shrink retresi, diminye, redui
sidewalk twotwa
sideway lateral, lateralman
significant siyifikatif
significant digit chif siyifikatif
silicon silisyòm
silk swa
silver ajan
simple harmonic motion mouvman amonik senp
simple machine machin senp
simplify senplifye
single-flit diffraction difraksyon pa yon fant senp
sink evye, koule
sine sinis
sinus sinis
sinkable ki ka koule, sibmèsib
siren lasirèn
skating patinaj
skydiver parachitis
sled treno
sliding friction fwotman pa glisman
slightly lejèman
slit fant
slope pant
smokestack chemine
smooth lis
snap presyon, agraf, kase sèk

English Haitian
Snell’s Law Lwa Esnèl (Snell)
snowmobile motonèj
socket sòkèt
sodium sodyòm
solar solè
solar cell selil solè, selil fotovòltayik, pil solè
solid solid
solid state eta solid
solidity solidite
solution solisyon
sonar sona
soot swi
soprano soprano
sound wave onn sonò
South Pole pol sid
spacecraft veso espasyal
spark etensèl
specific espesifik
specific heat chalè espesifik
speck ti tach, grenn
spectrometer espektwomèt
spectroscope espektwoskòp
spectrum espèk
speed vitès
sphere esfè
spherical esferik
spherical aberration aberasyon esferik
spider web twal arenyen, fil arenyen
spill devèsman, jete, ranvèse
spin vire
spiral espiral
split fisyon, fann, separe
spoiler deflektè, ayewofren
spontaneously espontane
spoon kiyè, kiyere
spray vaporize, vaporizatè
spread dispèsyon, gaye
spring resò, elastisite
sprinkle soupoudre, wouze, aspèje
square kare
standard atmospheric pressure presyon atmosferik nòmal, presyon atmosferik estanda
startling etonan
state eta
standing estasyonè
standing wave onn estasyonè
English Haitian
static friction fwotman estatik
static electricity elektrisite estatik
statics estatik, estatis
stationary estasyonè
steam vapè
stem tij
step-down transformer transfòmatè abesè
step-up transformer transfòmatè elevatè
stick kole, baton
stiffness rijidite
still alanbik, aparèy distilasyon
stimulate estimile
stimulated emission emisyon estimile
stitch pwen, pwem siti, pwen kouti, may
stone wòch
store estoke, konsève
straight dwat, rektiliy
straighten drese, redrese
strain defòmasyon, efò, tansyon, kontrent
straw pay, chalimo
strength fòs, reziztans
stretch detire, lonje, alonjman
strike kou, frap, frape
string kòd, fisèl
strip dekape, bann
strobe estwoboskòp
strobe light limyè estwoboskopik
strobe photography estwobofotografi
strong nuclear force fòs nikkleyè fò
structure estrikti
subatomic sibatomik
submarine sou-maren
submerge plonje, mete anba dlo
substance sibstans
substitute ranplasan, ranplase
subtraction soustraksyon
succession siksesyon
suddenly toudenkou, sibitman
sufficiently sifizamman, ase
sulfide silfi
summarize rezime
superposition sipèpozisyon
supersonic sipèsonik
support sipò, sipòte
surface sifas
English Haitian
surface tension tansyon sipèfisyèl
surface wave onn sifas
surgery chiriji, operasyon
surplus eksedan, sipli
suspect sispèk
suspend sispann, pann
Swedish Syedwa
sweep baleyaj
swing osile, osilasyon, balanse, balansman
swing seat chèz sispandi, balanswa
swirl toubiyon
symbol senbòl
symmetrical simetrik
synchrocyclotron senkwosiklotwon
systematic sistematik
systematic method metòd sistematik

T T
table tab, tablo
tangent tanjant
tank tank, rezèvwa
technique teknik
technologist teknològ, teknolojis
telescope teleskòp
temperature tanperati
temperature scale echèl tanperati
temporary tanporè
tend gen tandans
tendency tandans
tensile ki gen rapò ak traksyon
tension tansyon, estrès
terminal velocity vitès tèminal
terrestrial terès
tesla tesla
tetrachloride tetraklori
The Law of Conservation of Energy Lwa konsèvasyon enèji
The Law of Conservation of Momentum Lwa konsèvasyon momam
The Law of Reflection Lwa Refleksyon
The first law of Thermodynamics Premye Prensip Tèmodinamik
The second law of Thermodynamics Dezyèm Prensip Tèmodinamik
theoretical physicist fizisyen teyorisyen
theory teyori
theory of relativity teyori relativite
thermal tèmik
thermal energy enèji tèmik
English Haitian
thermal equilibrium ekilib tèmik
thermal expansion espansyon tèmik
thermodynamics tèmodinamik
thermometer tèmomèt
thermometry tèmometri
thermonuclear tèmonikleyè
thermonuclear reaction reyaksyon tèmonikleyè
thermostat tèmosta
thin mens
thin film kouch mens, kouch fen
thorium toryòm
thread fil, file
threshold papòt, devan pòt
throat gòj
thumb pous
tide mare, lamare
tighten sere
tightly yon jan ki sere, yon jan ki solid
tilt enklinezon, panche
timbre tenm (son)
time tan
tiny piti, toupiti
tire kawoutchou
tissue tisi
tolerate tolere
toner tonè, lank
tongue lang
torr tò
torsion tòsyon
torsion balance balans tòsyon
total internal reflection refleksyon entèn total
tower tou
tractor traktè
train tren
trajectory trajektwa
trampoline tranpolin
tranquilizer trankilizan, kalman
transducer transdiktè, kaptè, transmetè
transfer transfè
transformer transfòmatè
transistor tranzistò
translucent translisid
transmission transmisyon
transmit transmèt
transmitted wave onn (yo) transmèt
English Haitian
transmutation transmitasyon
transparent transparan
transverse transvèsal
transverse wave onn transvèsal
trench fose, tranche
triangle triyang
trigger deklanchè, deklanchman
trigonometry trigonometri
trillion bilyon
trombone twonbòn
trough depresyon, kre
trumpet twonpèt
tuba tiba
tube tib, tiyo
tune regle, akòde
tuning fork dyapazon
tungsten tengstèn
tunnel tinèl
turbulent tibilan, ajite
twice de fwa
twirl tounwaye, fè vire, piwèt
twist tòsyon
U U
ultrasonography ekografi
ultrasound iltrason
unaffected entak, ki pa afekte
unavailability karakteristik (on bagay) ki pa disponib
unbalance dezekilib, dezekilibre
unbalance force fòs dezekilibre
uncertainty ensètitid
unchanged ki pa chanje
undergo sibi
undiminished entak, ki pa diminye
uniform inifòm
uniform acceleration akselerasyon inifòm
uniform circular motion mouvman sikilè inifòm
uniformly ak inifòmite
unit inite
units of force inite fòs
universe linivè
unknown enkoni
unsteady enstab
upright dwat, vètikal
upward anlè, anwo, pa anlè, pa anwo
utensil veso, vesèl
English Haitian
V V
vacuum vid
valid valid
value valè
vapor vapè
vapor state eta vapè
vaporization vaporizasyon, evaporasyon
vaporize vaporize
variable varyab
variation varyasyon
variety varyete
various divès, plizyè, diferan
vector vektè
vector quantity grandè vektoryèl
vector resolution rezolisyon vektoryèl
vector sum sòm vektoryèl
vein venn
velocity vitès
verification verifikasyon
vertex somè
vertically vètikalman
vibrate vibre
vibrational motion mouvman vibrasyon, mouvman vibratwa
violate vyole
virtual vityèl
virtual image imaj vityèl
viscous viske (pwès)
viscous liquid likid viske (pwès)
visible vizib
visualize vizyalize, imajine
vocal vokal
vocal cord kòd vokal
volatile volatil
volatile liquid likid volatil
volt vòlt
voltaic vòltayik
voltaic cell selil vòltayik, pil vòltayik
voltage vòltaj, tansyon
voltage divider rediktè vòltaj, rediktè tansyon
voltage drop chit vòltaj, chit tansyon
voltmeter vòlmèt
volume volim
vowel vwayèl

English Haitian
W W
water pollution polisyon dlo
wave speed vitès onn
weak force fòs fèb

X X
X-rays reyon X
X-value valè X
Xerox fotokopye

Y Y
Y-value valè Y
yellow jòn

Z Z
zinc zenk

END FEN

Completely negotiate value-added communities after sticky processes. Dramatically predominate dynamic processes with stand-alone metrics. Holisticly utilize state of the art communities before orthogonal customer service. Assertively strategize cross functional ROI for vertical potentialities. Distinctively drive market-driven platforms with dynamic platforms.